Integritetspolicy och användarvillkor

Integritetspolicy

Insamlandet

Citrusträdet registrera endast, namn och mejladressen vid skapandet av kontot.

Användning av information

Mejladressen används endast för inloggning och viss kommunikation som välkomstbrev och utskick vid t.ex. ”Glömt lösenord”.

Namn används endast i appen för namnge kontot.
Informationen kommer att användas för tittarstatistik.
Vi delar inte vår information men någon tredje part.

Användarvillkor 20170116

Dessa användarvillkor är bindande för alla besökare på appen Citrusträdet.
Operatören förbehåller sig rätten att omedelbart stänga appen för kontoinnehavare och/eller göra tjänsterna otillgängliga för besöka kontoinnehavaren och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande i fall då dessa användarvillkor inte efterlevs. Brott mot dessa användarvillkor kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren. Med begreppet ”operatören” avses Citrusträdet AB (org nr 556893-3849) och/eller dess hel- eller delägda dotterbolag.

1. Cookies

Appen använder så kallade cookies.

2. Personuppgifter

Besökaren är införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som besökaren lämnar till operatören kommer att behandlas av operatören, i syfte att (i) fullgöra avtalet med besökaren, (ii) fullgöra avtal som besökaren med nyttjande av de tjänster som tillhandahålls av operatören och
(iii) för för statistiska ändamål. Operatören åtar sig att vid varje tillfälle endast behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). För det fall ett lämnat samtycke återkallas av besökaren, kan appen Citrusträdet och tjänsterna inte användas.
Personuppgifterna kommer inte att användas för marknadsföring om inte besökaren uttryckligen tackat ja till så kallade Notiser som kan stängas av eller slås på av avändaren själv.

3. Registrering, användarnamn och lösenord

Besökaren är skyldig att vid registrering lämna sanna och riktiga uppgifter om sig själv. Genom att fullfölja registreringen intygar besökaren att lämnade uppgifterna är sanna och riktiga. Besökaren anger vid registreringen ett användarnamn och ett lösenord. Besökaren skall förvara dessa uppgifter på ett betryggande sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till dessa.

Användarnamn och lösenord är personliga och får inte användas av annan än besökaren. Operatören äger när som helst rätt att, med rimligt varsel, begära att besökaren ändrar lösenord. Besökaren är medveten om att sådan ändring kan orsaka tillfälliga avbrott i besökarens tillgång till innehåll och tjänster. Om besökaren misstänker att besökarens användarnamn och/eller lösenord används av annan skall besökaren omedelbart byta lösenord. Finns anledning för operatören att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för, eller på annat sätt missbrukats av, obehörig äger operatören rätt att omedelbart stänga appen Citrusträdet för besökaren och/eller göra tjänsterna otillgängliga för besökaren och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

4. Besökarens ansvar

Besökaren ansvarar för de åtgärder som besökaren vidtar när besökaren använder appen Citrusträdet och tjänsterna och besökaren åtar sig att hålla operatören skadeslös för krav från tredje man på grund av besökarens användning av appen Citrusträdet och tjänsterna i strid mot användarvillkoren.

5. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på appen Citrusträdet skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till tjänsterna och appen Citrusträdet innehas eller licensieras av operatören. Besökaren svarar för att varken besökaren själv, eller annan med besökarens användarnamn och lösenord, nyttjar appen Citrusträdet eller tjänsterna för annat än enskilt bruk eller förfogar häröver i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning eller i strid mot dessa användarvillkor.
Brott mot det nu sagda inkluderar (i fall då detta inte är uttryckligen tillåtet) bland annat nedladdning av innehåll, kopiering, spridning av innehåll, användning av appen Citrusträdet eller tjänsterna i utrustning som möjliggör mångfaldigande av innehållet, tillgängliggörande av innehåll på något annat sätt eller offentlig visning av innehåll. Brott mot denna bestämmelse kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren.

6. Ansvarsbegränsning

Operatören lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, tjänster m m som tillhandahålls på eller genom appen Citrusträdet eller tjänsterna. Operatören lämnar inte heller några garantier beträffande funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos tjänsterna eller appen Citrusträdet. Operatören ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada såvida inte operatören handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.

7. Länkar

Material i appen Citrusträdet kan innehåller länkar till andra webbplatser. Sådana webbplatser kontrolleras inte av operatören och operatören är inte ansvarig för innehåll och funktioner hos sådana webbplatser.

8. Ändringar av användarvillkoren

Operatören äger rätt att ändra i dessa användarvillkor och besökaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om användarvillkoren och läsa igenom användarvillkoren regelbundet. Om besökaren fortsätter att använda app Citrusträdet och tjänsterna efter det att ändring gjorts av dessa användarvillkor anses besökaren ha accepterat ändringen. Om besökaren vid någon tidpunkt inte accepterar eller kan följa användarvillkoren får besökaren inte använda appen eller tjänsterna.

9. Tekniska förutsättningar för att använda tjänsterna

För att kunna använda appen Citrusträdet och tjänsterna krävs att besökaren har en internetuppkopplin av viss kapacitet samt hårdvara och mjukvara som överensstämmer med appen Citrusträdets tekniska specifikationer. Dessa tjänster ingår inte i tjänsterna som tillhandahålls på appen Citrusträdet. För bästa upplevelse av tjänsterna rekommenderas att besökaren kontrollerar specifikationerna och uppdaterar hårdvara, mjukvara och inställningar i enlighet härmed. En del av tjänsterna kommer dessutom att vara blockerade för mottagning utanför Sverige.

10. Säkerhet

Besökaren får inte försöka kringgå operatörens säkerhetssystem, exempelvis genom att använda annan besökares användarnamn och lösenord eller lämna ut eget användarnamn och lösenord till annan eller försöka testa appen Citrusträdets säkerhet. Besökaren får inte använda appen Citrusträdet eller tjänsterna på sätt som skulle kunna skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra appen Citrusträdet eller inkräkta på andra besökares användning av tjänsterna eller appen Citrusträdet. Besökaren får inte försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som omfattas av appen Citrusträdet eller systemen som utgör tjänsterna. Besökaren får inte heller försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via appen Citrusträdet. Brott mot denna bestämmelse kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren.